_PRINT 


ข่าว : พิธีรับมอบอาคารเรียนอนุบาล
พิธีรับมอบอาคารเรียนอนุบาล
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555  นางสาวณุวรรณา    อนัน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555  นางสาวณุวรรณา    อนันตกิจไพศาล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น  โดยมี พล.ต.วิลเลี่ยม  เบียด               รองผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิค และ พล.ต.อภิชัย  หงส์ทอง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ  เป็นผู้มอบอาคารเรียนฯ   และนางสาวณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับมอบอาคารฯและได้มอบอาคารฯ ต่อให้แก่ นายเชวง  วัฒนธีรางกูร  ผอ.สพป.ปข.2 จากนั้นได้มอบต่อให้กับนางอุไรวรรณ  อยู่คง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาเย็น   โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง ทบ.ไทยกับ ทบ.สหรัฐ ภาคพื้นแปซิฟิก ในรหัสการฝึกหนุมานการ์เดียน  2012  ระหว่าง  ทบ. ไทย  กับ  ทบ.  สหรัฐฯ  ในพื้นที่ศูนย์การทหารราบ สพบ.  และกรมสรรพาวุธ ทางบก  โดย  ทบ.สหรัฐฯ  นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์  มาทำการฝึกผสมกับ  ทบ.ไทย  โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ดี  ระหว่าง  ทบ.ไทย  กับ  ทบ.สหรัฐฯ  และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพกำลังพลทั้งสองฝ่ายในระดับกองพันลงมา  ในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม  เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่  โดยมุ่งเน้นในการช่วยเหลือประชาชน  และการบรรเทาภัยพิบัติเป็นสำคัญ  โดยหนึ่งในการฝึกนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึกของทหารช่าง  ก็คือ  การก่อสร้างโครงการเพื่อการปฏิบัติการจิตวิทยา  (Engineer  Civic  Action  Projects  ชื่อย่อ  “Encap”)  ซึ่งจัดกำลังพลจากทั้งสองประเทศ  ประกอบด้วยดังนี้  ทางสหรัฐฯ  จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารช่างก่อสร้างทางดิ่ง ที่  585  กองพันทหารช่างที่  864  ทางประเทศไทย  จัดกำลังพลจากกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ  กองพลทหารช่าง  โดยโครงการนี้เริ่มทำการฝึกตั้งแต่  22  พ.ค.  -  6  ก.ค. 55  รวมระยะเวลา  46  วัน สำหรับโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลชั้นเดียว และห้องน้ำ 1 หลัง ทำให้โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ได้มีอาคารเรียนอนุบาล สำหรับคณะครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบบริเวณได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้   โดยมีนายอยุธยา  คล้ายสิงห์ นายอำเภอปราณบุรี  คณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปข.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมงาน

ข่าวโดย : นายคณิศร อาจสุวรรณ
อ่าน 1210 ครั้ง
วันที่ 07 กรกฎาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:59:29:PM